Algemene voorwaarden en huisregels.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. groepsaccommodatie/conferentieoord: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen, vaartuigen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
 2. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de groepsaccommodatie of het conferentieoord aan de contractant ter beschikking stelt;
 3. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
 4. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie of het conferentieoord te verblijven;
 5. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
 6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie/ het conferentieoord; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat wel en niet in de prijs inbegrepen is;
 7. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatieverblijf;
 8. informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de groepsaccommodatie/ het conferentieoord, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 9. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

 Overal waar hierna in de voorwaarden wordt gesproken over groepsaccommodatie, dient ook conferentieoord(en) te worden gelezen.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
 1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend.
 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.
 5. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
 6. De contractant is gehouden de ondernemer, uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen.
Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.
Artikel 5: Betaling
 1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
Artikel 6: Annulering

Bij annulering betaald de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

 • bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
 • bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum van de overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient de vergoeding, na aftrek van administratiekosten, naar evenredigheid gerestitueerd te worden, indien de groepsaccommodatie door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de groepsaccommodatie door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden
 1. Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.
Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant

De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  1. Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;
  2. Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/ bederven;
  3. Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
 2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen vier uur.
 3. Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen.
 4. De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.
Artikel 10: Wet- en regelgeving
 1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld.
 2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.
Artikel 11: Onderhoud en aanleg
 1. De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.
 3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige nadere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
 5. Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien het tenietgaan van de groepsaccommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de groepsaccommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen.
 6. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.
Artikel 13: Geschillenregeling
 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De groepsleden dient zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de ondernemer te hebben voorgelegd.

Huisreglement ‘t Rookshuus Winterswijk

Beste gasten,

Wij heten u van harte welkom in ons vakantieverblijf en wensen u een prettige en ontspannen vakantie toe. Ter voorbereiding op uw verblijf informeren wij u over de huisregels. Deze vormen altijd onderdeel van ons contract met de huurder.
De persoon die onze accommodatie boekt, zorgt ervoor dat alle medereizigers ook op de hoogte zijn van de huisregels.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via het volgende nummer: 06-23051801.

Algemeen

 1. Wij vragen u om uw tijdelijke buren te respecteren. Maakt u buiten geen lawaai na 22.00 uur s ’avonds. Geluid draagt in het bijzonder s ’avond en s ’nachts heel ver.
 2. Het is buiten niet toegestaan om muziek te draaien.
 3. Alle objecten die zich in de vakantiewoning bevinden, mogen door de huurder worden gebruikt. We vragen respectvol met de inrichting en de uitrusting van ons vakantiehuis om te gaan.
 4. Meubels van het interieur mogen niet naar buiten worden gebracht of worden verplaatst.
 5. Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.
 6. Tijdens de afgesproken huurperiode bent u verantwoordelijk voor het gehuurde vakantieverblijf. Sluit altijd alle deuren wanneer u weggaat en neem altijd de sleutel van de voordeur mee. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inbraak of diefstal.
 7. Houd toezicht op uw kinderen en zorg ervoor dat ook uw “kleintjes” voldoen aan de huisregels.
 8. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel.
 9. Indien u een huisdier heeft meegenomen dan dient deze buiten aangelijnd te zijn.

Keuken

 1. Borden, kopjes, glazen, bestek, pannen etc. mogen alleen in schone en droge toestand op de plek worden teruggezet.
 2. Hete items zoals potten of pannen moeten altijd met onderzetters gebruikt worden.
 3. Gebruik een snijplank voor het snijden en hakken van voedsel.
 4. We vragen u om de binnenkant van de oven en de magnetron schoon te houden.

Houtkachel

 1. De kachel mag alleen worden gebruikt door volwassenen en nooit zonder toezicht.
 2. De kachel is juist afgesteld. De afstelling s.v.p. niet wijzigen en de kachel niet smoren.
 3. Het verbranden van afvalhout, oud papier of afval is niet toegestaan.

 

Grillen

 1. De BBQ staat tot uw beschikking.
 2. Reinig de grill na gebruik en gooi de afgekoelde as en grill resten in de afvalcontainer.

Parkeren

 1. U kunt parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het geparkeerde voertuig en de inhoud ervan.

 

Internet Wi-Fi

 1. U kunt de WLAN-verbinding die door ons wordt geleverd gratis gebruiken op uw apparaten. U kunt gebruik maken van het wifi netwerk Rookshuus. De code is Winterswijk
 2. De huurder gebruikt het internet altijd op eigen risico. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor alle activiteiten van de huurder op het netwerk.

 

Schade

 1. Als iets kapot gaat of beschadigd raakt, laat het ons onmiddellijk weten en niet pas als u vertrekt. Indien wij schade na uw vertrek ontdekken dan kunnen wij dit niet aanvaarden.
 2. De huurder is aansprakelijk voor grote schade aan b.v. de apparatuur. Kleine dingen, zoals een gebroken glas of iets dergelijks is voor onze rekening. Laat ons alstublieft weten als er iets kapot is gegaan.

 

Afval

 1. Afval kan in de grote afvalcontainer en hoeft niet te worden gescheiden.
 2. Gooi voedselresten, afval of toiletartikelen nooit in toiletten of andere afvoeren.

 

Bij vertrek

Laat de vakantiewoning in goede staat achter, inclusief:

 • Maak de koelkast leeg en veeg droog
 • Reinig de vaat en plaats deze terug op de oorspronkelijke plaats
 • Reinig indien nodig de oven en magnetron
 • Gooi huishoudelijk afval weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer
 • Het beddengoed bij uw vertrek graag afhalen. De moltons laten zitten.
 • Laat ons vakantiehuis veegschoon achter.
Slider Image

Samen een spelletje jeu de boules spelen

Slider Image

Wandelen of fietsen en ontdek de prachtige omgeving

Slider Image

Lekker borrelen aan de lange tafel